Welkom

Over Belvincent

DSC_0643 Wat doe ik? Ik doe al uw klusjes in en rond huis. Een kast in elkaar zetten, de kozijnen schilderen, een vloer leggen, nieuwe gordijnen ophangen... alles is mogelijk. Ik verzorg ook uw tuin. Het gras maaien, onkruid wieden, de dakgoot schoonmaken, de schutting repareren... het kan allemaal. Wilt u ergens een buitenlamp? Ik leg hem voor u aan. Ligt uw tegelpad schots en scheef? Ik leg het weer netjes recht. Gaat u verhuizen? Ook hiermee kan ik helpen. Denk aan spullen inpakken, meubels sjouwen of het verhuisvervoer regelen. Uw huis aanpassen, zodat u langer thuis kan wonen. Maar ik ben meer dan een klusjesman. Ik kan u ook helpen met de boodschappen of het vervoeren van grote, zware aankopen. Ik installeer uw nieuwe televisie en leg u uit hoe uw mobiele telefoon werkt. Ik begeleid u naar het ziekenhuis of regel gewoon een leuk uitje voor u. Alles is mogelijk in overleg! Duur? Nee. Ik hanteer een net uurtarief, dat lager ligt dan het tarief van veel klusbedrijven. Ongeacht wat ik voor u kan betekenen, reken ik 45 euro per uur inclusief btw en 40 cent per kilometer. Voorbeelden Mevrouw A uit Bennekom wil graag een nieuw bankje voor in de tuin. In de folder van het tuincentrum heeft ze een bankje gezien, maar ze is zelf niet meer in de gelegenheid om het zware ding op te halen. Ik rijd – samen met haar, als ze dat wil – naar het tuincentrum om het bankje op te halen. Daarna zet ik het voor mevrouw A in elkaar. Ik hang ook nog even de twee fotolijstjes op die mevrouw A al zo lang had liggen om op te hangen. Dit lukt allemaal in een uur en kost mevrouw A dus 45 euro. Mevrouw B uit Ede wil de tuin winterklaar hebben en de garage uitgeruimd. Ik snoei waar nodig, verwijder al het dorre herfstblad en zorg dat de tuin er weer netjes bijligt. Daarna ruim ik de garage op, wat een hoop grof vuil oplevert. Dat breng ik voor mevrouw B naar de stort. Op de terugweg rijd ik nog even langs de dierenwinkel om voer voor de hond van mevrouw B mee te nemen. Ik ben in totaal 4 uur bezig geweest en kost mevrouw B dus 180 euro. Wat doe ik niet? Ik ondersteun u waar ik kan, maar lever geen persoonlijke verzorging. Bij heel ingewikkelde klussen bemiddel ik u zonodig naar een specialist. Tevens doe ik geen grote verbouw projecten of loodgieterswerk. Waarom Bel Vincent? Ik ben betrouwbaar, vakkundig en multi-inzetbaar. Ik ben praktisch, sociaal en doe dit werk met veel plezier. Ik sta altijd voor u klaar en verzeker u dat u waar krijgt voor uw geld.

Prijs

Mijn uurtarief is 45 euro per uur. Dit is inclusief BTW. Uiteraard is deze prijs exclusief materiaalkosten. Daarnaast reken ik 40 cent per kilometer.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van: <br/> Vincent Hagenstein eigenaar van BelVincent Kortehoven 7 6721SX Bennekom <br/> <br/> Hierna te noemen: gebruiker <br/> <br/> Artikel 1 Definities <br/> 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden. Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening. <br/> <br/> Artikel 2 Algemeen <br/> 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. <br/> 2. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. <br/> <br/> Artikel 3. Offertes <br/> 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd. <br/> 2. De door BelVincent gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. BelVincent is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. <br/> 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. <br/> <br/> Artikel 4. Voorrijkosten <br/> Klusbedrijf BelVincent rekent geen voorrijkosten binnen Bennekom, Ede, Wageningen en Renkum. Buiten deze plaatsen rekent BelVincent 30 cent per kilometer. <br/> <br/> Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst <br/> 1. Klusbedrijf BelVincent zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. <br/> 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Klusbedrijf BelVincent het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. <br/> 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Klusbedrijf BelVincent aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Klusbedrijf BelVincent worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Klusbedrijf BelVincent  zijn verstrekt, heeft Klusbedrijf BelVincent het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. <br/> 4. BelVincent  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BelVincent is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn. <br/> 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan BelVincent de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. <br/> <br/> Artikel 6. Intellectueel eigendom <br/> 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Klusbedrijf BelVincent zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet. <br/> 2. Alle door Klusbedrijf BelVincent verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Klusbedrijf BelVincent worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. <br/> 3. Klusbedrijf BelVincent behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. <br/> <br/> Artikel 7. Opzegging <br/> Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen. <br/> <br/> Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst <br/> 1. De vorderingen van Klusbedrijf BelVincent op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: <br/> • 1. na het sluiten van de overeenkomst aan Klusbedrijf BelVincent ter kennis gekomen omstandigheden geven Klusbedrijf BelVincent goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; <br/> • 2. indien Klusbedrijf BelVincent de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. <br/> 3. In de genoemde gevallen is Klusbedrijf BelVincent bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Klusbedrijf BelVincent schadevergoeding te vorderen. <br/> <br/> Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen <br/> 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na publicatie of oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Klusbedrijf BelVincent. <br/> 2. Indien een klacht gegrond is, zal Klusbedrijf BelVincent de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. <br/> 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Klusbedrijf BelVincent slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8. <br/> <br/> Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst <br/> 1.Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd in overleg met opdrachtgever de omvang en/of hoedanigheid van de te verlenen diensten te wijzigen. <br/> <br/> Artikel 11 Contractduur <br/> 1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, <br/> tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. <br/> <br/> Artikel 12. Betaling <br/> 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Klusbedrijf BelVincent, aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. <br/> 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. <br/> 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Klusbedrijf BelVincent, en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Klusbedrijf BelVincent, onmiddellijk opeisbaar zijn. <br/> 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. <br/> <br/> Artikel 13. Incassokosten <br/> 1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd: <br/> • 1. over de eerste € 3.000,- 15% <br/> • 2. over het meerdere tot € 6.000,- 10% <br/> • 3. over het meerdere tot € 15.000,- 8% <br/> • 4. over het meerdere tot € 60.000,- 5% <br/> • 5. over het meerdere 3% <br/> 2. Indien Klusbedrijf BelVincent,  aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. <br/> <br/> Artikel 16. Aansprakelijkheid <br/> 1. Indien Klusbedrijf BelVincent,aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: <br/> • 1. De aansprakelijkheid van Klusbedrijf , BelVincent,  voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. <br/> • 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Klusbedrijf BelVincent, beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. <br/> • 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. <br/> • 4. Klusbedrijf BelVincent, is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. <br/> • 5. Klusbedrijf BelVincent, is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door (tijdelijk) niet (optimaal) functioneren van datacommunicatie op (delen van) het zo genaamde world wide web (www). <br/> <br/> Artikel  15. Overmacht <br/> 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Klusbedrijf BelVincent, geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Klusbedrijf BelVincent,niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Klusbedrijf BelVincent,worden daaronder begrepen. Ook het niet (optimaal) functioneren van (delen van) het zo genaamde world wide web (www) worden daaronder begrepen. <br/> 2. Klusbedrijf BelVincent,heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Klusbedrijf BelVincent, zijn verbintenis had moeten nakomen. <br/> 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Klusbedrijf BelVincent, opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Klusbedrijf BelVincent, niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. <br/> 4. Indien Klusbedrijf BelVincent, bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft. <br/> <br/> Artikel 16. Geschillenbeslechting <br/> De rechter in de woonplaats van Klusbedrijf  BelVincent,is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Klusbedrijf BelVincent, het recht zijn wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. <br/> <br/> Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud <br/> 1. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. <br/> <br/> Artikel 18 Risico-overgang <br/> 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht. <br/> <br/> Artikel 19 Vertrouwelijke informatie <br/> 1. De gebruiker zal alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van de werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig bewaren en geheim houden. <br/> <br/> Artikel 20 Toepasselijk recht <br/> 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. <br/> <br/>  
TOP